کارتخوانهای موبایل

94/04/07کارتخوان هوشمند موبایل
کارتخوان هوشمند موبایل

کارتخوان هوشمند موبایل واسطه خواندن کارت است که می توانید با تلفن همراه و یا تبلت خود از آن استفاده کنید از این جمله میتوان از محصولات زیر نام برد: ACR31 ACR32 ACR35 ACR38U-ND..

UA-65938971-1