کارتخوان هوشمند دوال

94/05/05کارتخوان هوشمند دوال یا دودرگاهه
کارتخوان هوشمند دوال یا دودرگاهه

کارتخوان دوال یا دو درگاهه به کارتخوانی گفته می شود که هم پشتیبانی از کارتهای تماسی را داشته باشد و هم پشتیبانی از کارتهای غیر تماسی، از جمله این کارتخوانها به دو مو..

UA-65938971-1