کارتخوان مخصوص بازرگانان

94/05/05انواع کارتخوان مخصوص بازرگانان
انواع کارتخوان مخصوص بازرگانان

کارتخوان ACR38U-I1 از ابتدای راه اندازی طرح کارت هوشمند بازرگانی مورد استفاده قرار گرفت. پس از آنکه شرکت ACS کارتخوان ACR39U-I1 را ارائه نمود، نمونه ای از آن توسط اتاق بازرگان..

UA-65938971-1