شرکت سازنده
  • Advanced Card Systems
واحد پول

محصولات جديد

ACR1255U-J1 ACR1255U-J1
تاريخ افزودن: 96/05/09
سازنده: Advanced Card Systems

قيمت: 5,046,000 ریال
افزودن به سبد خريد
ACR3901U-S1 ACR3901U-S1
تاريخ افزودن: 95/01/28
سازنده: Advanced Card Systems

قيمت: 4,408,000 ریال
افزودن به سبد خريد
ACOS5-C1 64 Full ACOS5-C1 64 Full
تاريخ افزودن: 95/01/28
سازنده:

قيمت: 870,000 ریال
افزودن به سبد خريد
ACR35-A1 ACR35-A1
تاريخ افزودن: 94/04/31
سازنده: Advanced Card Systems

قيمت: 3,538,000 ریال
افزودن به سبد خريد
ACR32-A1 ACR32-A1
تاريخ افزودن: 94/04/31
سازنده: Advanced Card Systems

قيمت: 2,900,000 ریال
افزودن به سبد خريد
ACR39T-A3 ACR39T-A3
تاريخ افزودن: 94/04/31
سازنده: Advanced Card Systems

قيمت: 1,914,000 ریال
افزودن به سبد خريد
ACR31-A1 ACR31-A1
تاريخ افزودن: 94/04/31
سازنده: Advanced Card Systems

قيمت: 1,914,000 ریال
افزودن به سبد خريد
ACR38U-ND ACR38U-ND
تاريخ افزودن: 94/04/30
سازنده: Advanced Card Systems

قيمت: 1,914,000 ریال
افزودن به سبد خريد
PTR89 PTR89
تاريخ افزودن: 94/04/30
سازنده: Advanced Card Systems

قيمت: 11,832,000 ریال
افزودن به سبد خريد
PTR89 PTR89
تاريخ افزودن: 94/04/30
سازنده: Advanced Card Systems

قيمت: 11,832,000 ریال
افزودن به سبد خريد
UA-65938971-1